VPS Hong Kong 1-1-20

Bắt đầu từ
135,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 1GB DDR4
 • Disk Space 20 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 1-2-20

Bắt đầu từ
175,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB DDR4
 • Disk Space 20 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 2-2-40

Bắt đầu từ
240,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2GB DDR4
 • Disk Space 40 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 2-4-40

Bắt đầu từ
300,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4GB DDR4
 • Disk Space 40 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 4-4-60

Bắt đầu từ
550,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 4GB DDR4
 • Disk Space 60 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 4-8-60

Bắt đầu từ
1,055,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8GB DDR4
 • Disk Space 60 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 2-1-20

Bắt đầu từ
185,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 1GB DDR4
 • Disk Space 20 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port 666 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Hong Kong 4-2-20

Bắt đầu từ
1,078,686đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory GB DDR4
 • Disk Space 20 GB SSD
 • Bandwidth 1 TB
 • Port Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch