VPS Singapore 1-2-20

Bắt đầu từ
206,868đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 20 GB SATA
 • 1 IP public
 • Bandwidth 100 Mbit/s
 • Hệ điều hành Window/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Singapore 1-2-40

Bắt đầu từ
276,868đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 40 GB MVMe
 • 1 IP public
 • Bandwidth 250 Mbit/s
 • Hệ điều hành Window/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Singapore 2-2-25

Bắt đầu từ
326,868đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 25 GB MVMe
 • 1 IP public
 • Bandwidth 500GB
 • Hệ điều hành Window/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Singapore 2-4-80

Bắt đầu từ
468,686đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 80 GB MVMe
 • 1 IP public
 • Bandwidth 500 Mbit/s
 • Hệ điều hành Window/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Singapore 4-4-50

Bắt đầu từ
556,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 50 GB
 • 1 IP public
 • 1000GB Bandwidth
 • 1Gbps Port Speed
 • Hệ điều hành Window/Linux
 • Free DDoS
 • COUPON MBO***

VPS Singapore 4-8-160

Bắt đầu từ
786,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 160 GB MVMe
 • 1 IP public
 • Bandwidth 1 Gbit/s
 • Hệ điều hành Window/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Hỗ trợ thay đổi IP
 • Quét mã độc, virus
 • Khóa IP khi đăng nhập sai